Checklista för bokproduktion

Grafiska företagen har en 24 punkter lång checklista som hjälper dig att undvika det mesta som kan ge upphov till störningar och fel i en bokproduktion. Är det något du undrar över så är det bara att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Länk till grafiska.se

Övergripande råd

1. Utfallande bilder läggs utanför slutformatet
När utfallande bilder förekommer måste bilden läggas 4-5 mm utanför slutformatet. Lämnas inget utfall kan en pappersvit kant komma att framträda efter skärning och falsning.

2. Undvik ramar och linjer över falska uppslag
Ramar, linjer bilder och dylikt bör undvikas över falska uppslag då det är svårt att få exakt passning mellan sidornas satsytor. Diagonala linjer och bilder är extra känsliga, men om det förekommer rekommenderas att man delar bilden och linje och lämnar en pappersvit marginal i bunten. Förekommer många falska uppslag är det lämpligt att använda 8-sidiga ark, då detta ökar precision i falsningen.

3. Undvik detaljer nära skärkanterna
Inga linjer, ramar eller dylikt bör placeras nära skärkanterna, då felmarginalerna är för stora vid falsning och skärning.

4. Var uppmärksam vid udda utskjutningar
Om 6-, 12-, 18-, 24-sidig utskjutning skall användas bör binderiet kontaktas. Det finns en rad olika scheman för dessa utskjutningar. Uppmärksamma fiberriktningens betydelse.

5. Se till att det finns arksignatur
När synlig pagina inte önskas, paginera utanför skärmärkena.

6. Lägg inte skärmärken och passmärken i skärkanterna
Om dessa läggs exakt i skärkanten finns det risk att de kommer att synas på den renskurna trycksaken.

7. Använd falsmärken

8. Välj rätt ytvikt för att undvika strålveck
Vid 24- och 32 sidig falsning max 100 g papper.

9. Kontakta gärna bokbindaren före utskjutningen av arken

Klammerhäftning

10. Kompensera för krypning
För att få passning mellan alla sidors satsytor måste man minska marginalen i buntsteget i de mittersta och öka den i de yttre arken. Om detta inte görs finns risk för att t ex pagina och annan information som ligger nära skärkanterna skärs bort. Problemet blir större nä antalet ark och ytvikten på papperet ökas.

11. 4-sidiga ark först
Om det finns 4-sidiga ark i trycksaken bör dessa läggas först, då detta gör det lätt att se om den fallit bort vid häftningen.

Limhäftning

12. Undvik tryckfärg i ryggen
Undvik att trycka, limma eller laminera i ryggen på omslagets insida, eftersom limmet fäster mycket dåligt på dessa ytor. Om limmet inte fäster kan det krypa in mellan sidorna i inlagan så att dessa fäster ihop.

13. Tryckyta mindre vid 4-bigat omslag
Det är vanligt att man ger omslaget en s k 4-big. Omslaget limmas då fast mot ryggen och ytterligare en liten bit in på inlagans första sida vilket gör att inga detaljer bör läggas som uppslag över omslagets insida och inlagans första sida.

14. Dubbelproduktion av omslag
Vid tryckning av två omslag per tryckark bör dessa placeras huvud mot huvud och vara centrerade på tryckarket. Omslagen blir lika stora utan renskärning.

15. Omslaget större än inlagan
För att undvika limkladd i limbindaren måste omslaget vara större än inlagan.

16. Tunna ark ej först eller sist
Tunna ark (4- eller 8-sidiga) bör inte ligga i början eller slutet av trycksaken, då detta medför minskad hållbarhet. Ytvikt på enkelblad bör ej understiga 150g.

17. Undvik att blanda olika papperskvaliteter
Skall flera olika papperskvaliteter användas, vid t ex utvik, planscher och dylikt, bör binderiet kontaktas. Det kan vara svårt att få olika papperskvaliteter att fästa ihop med samma limmängd eller limtyp.

18. Undvik övergångsbilder mellan omslag och inlaga
Tag hänsyn till att sidlimmet stjäl utrymme.

19. Observera att vid limhäftning avgår fräsmån i ryggen
Kontrollera med bokbindaren

20. Papperskvaliteten viktig vid limhäftning
Högbestrukna papperskvaliteter är inte lämpliga för limhäftning.

Linnetrådshäftning

21. Trådar syns i äkta uppslag vid trådhäftning
Observera att linnetråden kommer att synas i de äkta uppslagen (ett per ark). Om en mörk yta eller bild ligger över det äkta uppslaget syns den vita tråden extra tydligt.

22. Undvik 4- eller 8-sidigt ark
Tunna ark (4- eller 8-sidiga) rivs lätt sönder vid trådhäftningen, vilket ger trycksaken sämre hållbarhet. Om 4- eller 8-sidiga ark ändå används bör dessa placeras instuckna i varandra i s.k. kapprock. Dessa ark får inte placeras först eller sist i trycksaken. Kontakta gärna bokbindaren för råd.

Pärmböcker

23. Pärmöverdrag görs större än formatet
Tryckta pärmöverdrag till böcker bör göras 15-20 mm större än själva formatet. Gäller varje kant som överdraget skall vikas runt pappen så att pärmöverdraget räcker till för att vika runt pärmpappen. Formatökningen bör göras med hänsyn till omslagskartongens tjocklek, ryggens bredd och det s k steget, utrymmet mellan ryggpappen och pärmpappen. Undvik att lägga ramar och dylikt centrerat på pärmöverdraget, eftersom inlagans tjocklek inte kan beräknas exakt i förväg. Detta gäller både limhäftning och linnetrådshäftning. Kontakta gärna bokbindaren vid produktion av pärmöverdrag.

24. Materialval vid pressförgyllning
Pressförgyllningen bör utformas med hänsyn till materialets förmåga att ta emot tryck och foliens förmåga att fästa på överdragsmaterialet.